BANER.JPG

Sàn Giao Dịch BĐS Nam  Long Căn Hộ EHome
Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long Căn Hộ EHome

BẢNG GIÁ CĂN HỘ EHOME 4

Block B1

BG EH4 B1-1.png

BG EH4 B1-2.png

BG EH4 B1-3.png

BG EH4 B1-4.png

BG EH4 B1-5.png

BG EH4 B1-6.png

Block B2

BG EH4 B2 -1.png

BG EH4 B2 -2.png

BG EH4 B2- 3.png

BG EH4 B2- 4.png

BG EH4 B2-5.png

BG EH4 B2-6.png